Paatsalu puhkekeskus

Kodukord

Korraldus etapp/faas

Puhkekeskust renditakse sündmuse korraldamiseks välja ajavahemikus 14:00-12:00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sündmuse kestvust arvestatakse üldiselt  esimese sündmusega seotud inimese/tehnika saabumisel ning viimase lahkumisel, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Puhkekeskuse üürile andmine kinnitatakse sündmuse pakkumises kehtestatud ajal broneerimistasu laekumisel. Pakkumist saab muuta kuni 14 päeva enne sündmuse toimumise kuupäeva.

Sündmuse maksumus peab olema Paatsalu puhkekeskusele laekunud enne sündmuse algust arvel märgitud tähtajaks. Riigiasutused saavad soovi korral broneerida sündmust garantiikirja alusel.

Sündmuste toitlustamine toimub vaid ettetellimisel. Toitlustuse tellimise  puhul on teenendus kuni 2 tundi peale viimase sooja toidu serveerimist. 

Sündmuse korraldaja poolt väljaspoolt tellitud kaupade ja teenuste kasutamine puhkekeskuse territooriumil ja siseruumides tasustatakse eraldi kokkuleppe alusel.

Broneeringu tühistamisel kliendi poolt broneeringutasu  ei  tagastata.

Vahendustasu sündmuskorraldus ettevõtetele alates 3 üritusest hooajal.

Üüri ajal

Puhkekeskuses viibija järgib EV seadusi, puhkekeskuse esindaja ja vajadusel merepääste ning politsei- ja piirivalveametniku korraldusi.

Sündmuse tellija/esindaja vastutab üürile antud alal muusika ja valgus tegevuse eest kogu sündmuse vältel ning järgib öörahu (alates 00:00/ va. kohaliku omavalitsuse loaga). Sündmus ei tohi oma tegevusega häirida kolmandaid isikuid. 

Sündmuse korraldaja või tellija poolt valmistatud/otse tellitud toitlustamise korral korraldab tellija ise toitlustusega kaasneva koristuse ja teeninduse kui ka vastutab tekkivate jäätmete käitlemise eest.

Sündmuse jooksul lõhutud või muul moel rikutud esemed, lauanõud, mööbel vm tuleb Puhkekeskusele kompenseerida või asendada vastavalt kokkuleppele

Üüritud ruumid tuleb lahkudes üle anda samaväärses seisukorras, nii nagu need kasutamiseks anti. Eemaldatud ja/või mujale paigaldatud Puhkekeskuse esemed tuleb enne lahkumist asetada samadele kohtadele.

Puhkekeskuse ruumide ja territooriumi rikkumisel oksendamise läbi, on ettenähtud trahv alates 50.00 eurot

Sündmuse kontrolli alt väljumine, vandalism, korraldustele mitte allumine või muu selline tegevus annab puhkekeskusele õiguse koheselt sündmus lõpetada, sealjuures  ilma tasu tagastamata!

Kaasatoodud üle 6A elektriseadmete kasutamine puhkekeskuses on eraldi kokkuleppel.

Tuleohutus  k.a. pürotehnika kasutamine vastavalt EV seadustele ning  eelneval kokkuleppel puhkekeskuse esindajaga

Naaber kinnistutel viibimine on lubatud maaomaniku nõusolekul. 

Sadama alal  kehtib Paatsalu sadama kasutamise kord 

Sündmuse tellija/esindaja on kohustatud tutvustama kõikidele osalejatele Paatsalu puhkekeskuse kodukorda.

Järeltegevused:

Puhkekeskusel on õigus tuvastada kahju kuni nädala peale sündmuse lõppu, kui sellest on taasesitatav dokument. Kahjude tuvastamisel on  õigus Paatsalu puhkekeskusele koostada arve või pakkuda teist viisi kahju likvideerimist kahjutekitajale. 

Järelarve peab olema makstud  2 nädalat peale ürituse toimumist.

Puhkekeskusesse jäänud asjad säilitatakse 1 kuu ning teavitatakse neist sündmuse kontaktisikut. Vajadusel asjade transpordi korraldab sündmuse vastutav isik.